Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ khám, chữa bệnh theo pháp luật Việt Nam

15/06/2020 07:49:00 SA
LẬP PHÁP - Hoạt động khám, chữa bệnh được thiết lập dưới hình thức hợp đồng dịch vụ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng phải tuân thủ những quy định chung của pháp luật dân sự nhưng cũng có những điểm đặc thù. Bài viết trình bày thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam và những gợi ý hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Góp ý quy định về giám đốc trong Luật Doanh nghiệp năm 2014

12/06/2020 07:31:00 SA
NCLP - Giám đốc/Tổng giám đốc là một chức danh rất quan trọng trong công ty. Bài viết phân tích về những bất cập trong quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc, đồng thời đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định này. 

Chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa phương

11/06/2020 07:19:00 SA
NCLP - Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những hạn chế, bất cập trong quy định và áp dụng các biện pháp chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp do chính quyền địa phương ban hành; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chiến sĩ, trạm trưởng, đội trưởng bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ

10/06/2020 07:01:00 SA
NCLP - Hiện nay, các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ còn tồn tại một số điểm bất cập, làm ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính nói chung. Bài viết phân tích, chỉ rõ những hạn chế đó và đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện. 

Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

01/06/2020 07:59:00 SA
NCLP - Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời gian qua, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đang phát sinh nhiều bất cập, hạn chế. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, bài viết đưa ra một số góp ý hoàn thiện đạo luật quan trọng này. 

Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

27/05/2020 07:50:00 SA
NCLP - Để bảo đảm chất lượng của việc sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, bài viết này phân tích, chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong quy định của Luật và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.