CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 22/06/2022
Ngày hết hạn 22/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 17/06/2022
Ngày hết hạn 18/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 16/06/2022
Ngày hết hạn 22/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) - 14/06/2022
Ngày bắt đầu 14/06/2022
Ngày hết hạn 14/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
Ngày bắt đầu 24/05/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) - 18/05/2022
Ngày bắt đầu 22/05/2022
Ngày hết hạn 18/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo luật Dầu khí (sửa đổi) - 18/5/2022
Ngày bắt đầu 22/05/2022
Ngày hết hạn 18/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo luật Thanh tra (sửa đổi) - 19/05/2022
Ngày bắt đầu 22/05/2022
Ngày hết hạn 18/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện - 20/05/2022
Ngày bắt đầu 22/05/2022
Ngày hết hạn 18/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) - 20/05/2022
Ngày bắt đầu 22/05/2022
Ngày hết hạn 18/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo "Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở"
Ngày bắt đầu 20/05/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo "Luật Thanh tra (sửa đổi)"- Dự thảo lần 3, ngày 19/05/2022
Ngày bắt đầu 20/05/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo "Luật Phòng, chống bạo lực gia đình"- Dự thảo lần 3, ngày 20/05/2022
Ngày bắt đầu 20/05/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 20/04/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Ngày bắt đầu 15/04/2022
Ngày hết hạn 15/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)(DỰ THẢO 5 NGÀY 23/3/2022)
Ngày bắt đầu 15/04/2022
Ngày hết hạn 15/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)(DỰ THẢO 03 ngày 12/4/2022)
Ngày bắt đầu 12/04/2022
Ngày hết hạn 22/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 12/04/2022
Ngày hết hạn 20/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 29/03/2022
Ngày hết hạn 29/05/2023
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng(sửa đổi)
Ngày bắt đầu 07/03/2022
Ngày hết hạn 24/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Ngày bắt đầu 09/11/2021
Ngày hết hạn 11/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 08/11/2021
Ngày hết hạn 18/10/2022

Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 03/08/2021
Ngày hết hạn 24/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 24/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý

CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) phục vụ Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Tháng 3/2022)
Ngày bắt đầu 28/03/2022
Ngày hết hạn 22/06/2022
Xem góp ý
Dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) phục vụ Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Tháng 3/2022)
Ngày bắt đầu 28/03/2022
Ngày hết hạn 22/06/2022
Xem góp ý
Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) phục vụ Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Tháng 3/2022)
Ngày bắt đầu 28/03/2022
Ngày hết hạn 22/06/2022
Xem góp ý
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ phục vụ Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Tháng 3/2022)
Ngày bắt đầu 28/03/2022
Ngày hết hạn 22/06/2022
Xem góp ý
Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động
Ngày bắt đầu 15/02/2022
Ngày hết hạn 22/06/2022
Xem góp ý
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 19/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý
Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 19/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Ngày bắt đầu 18/10/2021
Ngày hết hạn 13/11/2021
Xem góp ý
Luật Cảnh sát cơ động
Ngày bắt đầu 14/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý
Luật Điện Ảnh (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 14/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý