CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 19/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 19/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Điện Ảnh (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 14/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Cảnh sát cơ động
Ngày bắt đầu 14/10/2021
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 22/09/2021
Ngày hết hạn 22/05/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 03/08/2021
Ngày hết hạn 24/10/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Đấu giá tài sản
Ngày bắt đầu 14/04/2021
Ngày hết hạn 14/05/2022
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Ngày bắt đầu 02/12/2020
Ngày hết hạn 20/06/2022
Xem góp ý Gửi góp ý

CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Ngày bắt đầu 18/10/2021
Ngày hết hạn 13/11/2021
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Ngày bắt đầu 07/10/2021
Ngày hết hạn 13/11/2021
Xem góp ý
Luật Dân số
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật Công tác xã hội
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày bắt đầu 05/01/2021
Ngày hết hạn 05/01/2022
Xem góp ý