CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2015
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật lực lượng dự bị động viên
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Bộ luật Lao động (sửa đổi) (năm 2019)
Ngày bắt đầu 17/09/2019
Ngày hết hạn 20/10/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ngày bắt đầu 16/09/2019
Ngày hết hạn 28/11/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
Ngày bắt đầu 16/09/2019
Ngày hết hạn 20/10/2019
Xem góp ý
Luật Thư viện
Ngày bắt đầu 16/09/2019
Ngày hết hạn 20/10/2019
Xem góp ý
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày bắt đầu 12/09/2019
Ngày hết hạn 30/10/2019
Xem góp ý