CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày bắt đầu 07/06/2020
Ngày hết hạn 07/06/2021
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Dân số
Ngày bắt đầu 29/04/2020
Ngày hết hạn 29/04/2021
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 29/04/2020
Ngày hết hạn 29/04/2021
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Đầu tư (sửa đổi) (năm 2019)
Ngày bắt đầu 29/04/2020
Ngày hết hạn 29/04/2021
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật thỏa thuận quốc tế
Ngày bắt đầu 02/03/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày bắt đầu 02/03/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020)
Ngày bắt đầu 02/03/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày bắt đầu 02/03/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 02/03/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Ngày bắt đầu 28/02/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Cư trú
Ngày bắt đầu 28/02/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
Ngày bắt đầu 28/02/2020
Ngày hết hạn 28/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 27/02/2020
Ngày hết hạn 27/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý
Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 27/02/2020
Ngày hết hạn 27/11/2020
Xem góp ý Gửi góp ý

CÁC DỰ THẢO đã hết hạn GÓP Ý

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Ngày bắt đầu 27/02/2020
Ngày hết hạn 19/05/2020
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
Ngày bắt đầu 27/02/2020
Ngày hết hạn 19/05/2020
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2015
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật Thanh niên (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/05/2020
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật lực lượng dự bị động viên
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày hết hạn 19/10/2019
Xem góp ý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Ngày bắt đầu 25/09/2019
Ngày hết hạn 19/05/2020
Xem góp ý
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Ngày bắt đầu 25/09/2019
Ngày hết hạn 19/05/2020
Xem góp ý