Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Viện Nghiên cứu lập pháp

31/12/2020

 
Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào sáng 30/12/2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
PCT-UCLuu_1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: BĐBND)
Cùng tham dự Hội nghị tổng kết của Viện Nghiên cứu lập pháp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Phó Chủ nhiệm VPQH Trần Sỹ Thanh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.
TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo Báo cáo, Viện Nghiên cứu lập pháp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả tốt trong công tác nghiên cứu khoa học; công tác thông tin, thư viện, cập nhật cơ sở dữ liệu; công tác biên tập, xuất bản sách, tài liệu và tạp chí; công tác quản lý khoa học; công tác đối ngoại, tổng hợp, tổ chức – hành chính, tài chính, quản trị;… Trong đó, Viện đã hoàn thành tốt vai trò làm đầu mối phối hợp cùng Ủy ban Pháp luật tham mưu, phục vụ việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; góp ý một số Dự thảo văn bản của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương theo yêu cầu của Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; xây dựng một số Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội; xây dựng và cung cấp các chuyên đề khoa học phục vụ đại biểu Quốc hội tại các Kỳ họp Quốc hội, phiên họp của UBTVQH. Về công tác quản lý khoa học, tập thể lãnh đạo Viện đã có những bước đi quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả là: việc triển khai đăng ký, tư vấn, đấu thầu, phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học bảo đảm theo đúng yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, của cơ quan tài chính cấp trên; đã xây dựng Kế hoạch kinh phí KHCN giai đoạn 2021-2023 và dự kiến Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tạo sự chủ động cho việc xây dựng định hướng Chương trình nghiên cứu phục vụ Quốc hội khóa XV. Công tác biên tập, xuất bản sách và tạp chí cũng đạt được những kết quả tích cực. Với vai trò là đầu mối, Viện đã và đang triển khai xây dựng, biên tập Sách về “tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV” phục vụ công tác tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội; xuất bản đúng tiến độ 24/24 số Tạp chí Nghiên cứu lập pháp với hàm lượng khoa học cao, bám sát Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội, của UBTVH, qua đó cung cấp một lượng lớn thông tin khoa học, thông tin nghiên cứu hữu ích tới các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội …
Trên cơ sở dự kiến chương trình hoạt động của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2021, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, Viện Nghiên cứu lập pháp cũng dự kiến chương trình công tác năm 2021, trong đó đề ra nhiều nội dung, mục tiêu cụ thể, đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Viện. Viện Nghiên cứu lập pháp xác định tập trung thực hiện nghiên cứu chuyên đề phục vụ các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV và tại Kỳ họp thứ Nhất, thứ Hai, Quốc hội Khóa XV,  tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu theo sự phân công đột xuất của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội và UBTVQH; theo yêu cầu đặt hàng từ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội và đại biểu Quốc hội...
Anh-hiển.jpg
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: BĐBND)
Năm 2021, để phát huy được vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm triển khai thực hiện:
Thứ nhất, xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ công tác chuyên môn của năm 2021 và tổ chức thực hiện thắng lợi tạo điều kiện cho việc triển khai có kết quả nhiệm vụ chiến lược cho cả nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.
Thứ hai, tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo Đề án đổi mới tổ chức bên trong của Viện đã được trình Đảng đoàn Quốc hội nhằm xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý, có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, theo hướng chuyên môn sâu; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có trên cơ sở bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm, sở trường công tác.
Thứ ba, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp, trọng tâm là trình UBTVQH ban hành mới Quy chế về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Viện, Quy chế về quản lý hoạt động khoa học trong khối các cơ quan Quốc hội; nghiên cứu, ban hành các nội quy, quy chế nội bộ. Đồng thời, đổi mới, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện trên các lĩnh vực công tác.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Viện Nghiên cứu lập pháp năm trong năm 2020. Trong đó, công tác quản lý khoa học có những đổi mới, cải tiến quan trọng, khắc phục được hạn chế và có những chuyển biến tích cực; công tác nghiên cứu, cung cấp thông tin khoa học lập pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các dự án luật tại kỳ họp; hoạt động biên tập, xuất bản Tạp chí hoàn thành kế hoạch xuất bản các số trong năm với nhiều bài viết chất lượng, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động lập pháp, tiếp tục khẳng định được vị thế của một Tạp chí có uy tín về khoa học pháp lý… Đặc biệt, Viện đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, được Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao và được Bộ Chính trị ghi nhận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, năm 2021 là năm bản lề cho 5 năm tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, Quốc hội bước sang nhiệm kỳ mới – Khóa XV (2021-2026) – đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho Viện Nghiên cứu lập pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Viện cần xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 trên cơ sở tư duy chiến lược cho cả nhiệm kỳ; cần lấy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội làm trung tâm, là đối tượng phục vụ. Đây là chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh của Viện được xác lập ngay từ thời điểm thành lập. Mỗi cá nhân trong Viện cần nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của mình trong tập thể, góp phần xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết vì sự phát triển chung của Viện và uy tín của UBTVQH. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu lập pháp, tạo điều kiện cho Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
IMG-2273_2.JPG
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị
Tại Hội nghị tổng kết, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Cụ thể, 03 tập thể được tặng giấy khen và 08 cá nhân được tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
Chiều cùng ngày, Đảng bộ cơ sở Viện nghiên cứu lập pháp cũng tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021./.
NCLP

Ý kiến bạn đọc