Kế hoạch số 441/KH-UBTVQH14 về triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

07/10/2019 11:18:00 SA
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[1][1], Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

10/09/2018 13:59:00 CH
NCLP - Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[1], Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019. [1] Nghị quyết ban hành kèm theo Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội