Kế hoạch số 441/KH-UBTVQH14 về triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

07/10/2019

 
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
________
Số: 441/KH-UBTVQH14
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________


Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội
và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020
__________________
 
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[1][1], Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 10/6/2019 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tạo sự thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.
- Làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020.
II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
1. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội
1.1. Ủy ban Kinh tế
- Chủ trì thẩm tra báo cáo bổ sung của Chính phủ về: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2020 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 5/2020 và hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
- Chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2020 và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
1.2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách
- Chủ trì thẩm tra báo cáo bổ sung của Chính phủ về: kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 5/2020 và hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
- Chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020, định hướng kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 hoặc tháng 10/2020 và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
1.3. Ủy ban Pháp luật
Chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020 và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
1.4. Ủy ban Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp giúp Đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức triển khai hoạt động và xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2020 trước khi báo cáo Quốc hội để tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).
- Chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáovà các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020 và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
1.5. Ủy ban về các vấn đề Xã hội
Chủ trì thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2020, việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (trong hai năm 2019-2020) và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020 và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
1.6. Ủy ban Đối ngoại
Chủ trì, phối hợp giúp Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức triển khai hoạt động và xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đềViệc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020.
1.7. Về các hoạt động giám sát khác
Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
- Về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ: Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, gửi về Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (có kế hoạch riêng).
- Về giám sát văn bản quy phạm pháp luật: Chủ trì giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV[2][2], trong đó tập trung giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã được Quốc hội thông qua; gửi về Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp chung để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020 (có kế hoạch riêng).
- Về kiến nghị giám sát: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai các kiến nghị giám sát; tổng hợp các kiến nghị giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách chưa được các cơ quan thực hiện, gửi về Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội[3][3] (nếu có).
- Về hoạt động giải trình: Tổ chức các phiên giải trình theo quy định của pháp luật[4][4]. 
- Về giám sát chuyên đề: Cử đại diện và tạo điều kiện để các vị đại biểu Quốc hội là Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Về các báo cáo: Phối hợp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi đến cơ quan chủ trì thẩm tra để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội. Xây dựng báo cáo công tác năm 2020 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
2. Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua xem xét việc ban hành nghị quyết, báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, cho ý kiến tại phiên họp tháng 5/2020 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2020 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2020.
4. Tổng Thư ký Quốc hội
- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, tại phiên họp tháng 8/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn (tổ chức tại kỳ họp thứ 10).
- Chủ trì nghiên cứu xây dựng Phiếu đánh giá chất lượng trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Chủ trì tổng hợp việc giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2020.
- Chủ trì tập hợp, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại phiên họp tháng 10/2020 (nếu có); xây dựng Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10; tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội giúp Quốc hội ban hành Nghị quyết về vấn đề được kiến nghị (nếu có).
- Chủ trì, phối hợp giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
- Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
5. Văn phòng Quốc hội
- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tài chính, hậu cần phục vụ hoạt động giám sát của các cơ quan theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối hợp giúp Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác đảm bảo, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát theo đúng Kế hoạch và yêu cầu của Đoàn giám sát.
6. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
- Tổ chức giám sát đối với những nội dung thuộc chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương nơi Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đến giám sát (theo Kế hoạch cụ thể của từng Chuyên đề giám sát).
- Cử đại biểu Quốc hội tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi có yêu cầu.
- Tổ chức giám sát những vấn đề nổi lên tại địa phương thuộc thẩm quyền của Đoàn đại biểu Quốc hội; tổng hợp, phân loại các kiến nghị giám sát không được các cơ quan thực hiện và theo thẩm quyền giải quyết để gửi đến các cơ quan liên quan theo quy định (nếu có).
7. Các vị đại biểu Quốc hội
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, bảo đảm nội dung chất vấn chính xác, khách quan, đi thẳng vào vấn đề; tích cực tranh luận đến cùng những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng. 
- Chủ động nghiên cứu, khảo sát, nắm chắc tình hình thực tế về các chuyên đề giám sát khi được mời tham gia, dành thời gian thỏa đáng, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Tăng cường hoạt động giám sát của cá nhân đại biểu Quốc hội; tích cực chủ động trong việc nêu kiến nghị giám sát để gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan
Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tham gia các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.
9. Các cơ quan chịu sự giám sát
- Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát.
- Báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của chủ thể giám sát.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.
III. ĐIỀU HOÀ, PHỐI HỢP, TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
1. Đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Về giám sát chuyên đề: Chậm nhất là ngày 15/11/2019, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành xây dựng chương trình giám sát năm 2020 và dự kiến kế hoạch giám sát cụ thể trong từng tháng, gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa chung theo quy định.
- Về hoạt động giải trình: Chậm nhất là ngày 20/12/2019 và 20/6/2020, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban (nếu có) và gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa chung.
- Về công tác tổng hợp:
Chậm nhất là ngày 25 hàng tháng, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi báo cáo về kết quả hoạt động giám sát trong tháng kèm theo tập hợp các kiến nghị giám sát (nếu có) và dự kiến kế hoạch giám sát của tháng tiếp theo đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thông báo đến các cơ quan liên quan.
Chậm nhất là ngày 30/11/2020, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Tổng Thư ký Quốc hội).
2. Đối với Tổng Thư ký Quốc hội
- Về giám sát chuyên đề: Chậm nhất là ngày 30/11/2019, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kế hoạch giám sát của các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đến các cơ quan hữu quan, các địa phương để phục vụ công tác, theo dõi thực hiện, làm cơ sở giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa các đoàn công tác phát sinh trong năm 2020.
- Về hoạt động giải trình: Chậm nhất là ngày 30/12/2019 và 30/6/2020, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo kế hoạch giải trình chính thức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban đến các cơ quan có liên quan để thực hiện.
- Về công tác tổng hợp: Trên cơ sở báo cáo về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp về hoạt động giám sát, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11.
*
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ Kế hoạch này để thực hiện./.
 
  Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- TANDTC; VKSNDTC; KTNN;
- HĐDT, UB của QH; cơ quan thuộc UBTVQH;
- VPTWĐ, VPCTN, VPQH, VPCP;
- Đoàn ĐBQH;HĐND, UBND các tỉnh, TPTTTƯ;
- Các vụ, đơn vị của VPQH;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Long An và Yên Bái; VP Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố HCM;
- VP HĐND, VP UBND TTPTTTƯ;
- Lưu: HC, GS.
E-pas: 76620
TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)
 
  
Đỗ Bá Tỵ