Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16 (320)/Kỳ 2, tháng 8/2016