Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9 (2001)/Hàng tháng, tháng 10/2001