Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10(482)/Kỳ 2, tháng 5/2023