Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(418)/Kỳ 2, tháng 9/2020