Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(280)/Kỳ 2, tháng 12/2014