Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (2003)/Hàng tháng, tháng 11/2003