Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 4 (2003)/Hàng tháng, tháng 4/2003