Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(175)/Kỳ 2, tháng 07/2010