Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(280)/Kỳ 2, tháng 12/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP
3
Hoàn thiện cơ chế nhân dân kiểm soát
quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
 
ThS. Nguyễn Quang Anh
 
8
Những chế định mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013
 
TS. Hoàng Văn Nghĩa
 
15
Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong quy trình xây dựng pháp luật
 
Đinh Ngọc Quý
 
23
Cách tiếp cận của pháp luật các nước và pháp luật Việt Nam về khái niệm điều kiện thương mại chung 
 
ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Một số góp ý về Chương Tổ chức đơn vị hành chính trong Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 
ThS. Nguyễn Ngọc Toán
 
36
Hoàn thiện quy định về hình phạt cấm cư trú và hình phạt quản chế
 
ThS. Nguyễn Văn Lam
 
CHÍNH SÁCH
40
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong
mối tương quan giữa chính sách công nghiệp và chính sách cạnh tranh
 
ThS. Trương Trọng Hiểu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
50
Những bất cập trong quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung
 
ThS. Phan Phương Nam
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Chính quyền địa phương ở Việt Nam, Trung Quốc, Thụy Điển, Hoa Kỳ và một số kiến nghị 
 
Phạm Quang Huy