Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(272)/Kỳ 2, tháng 8/2014

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng
đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
 
PGS, TS. Nguyễn Hữu Đổng
 
 
11
BÌNH LUẬN VỀ HIẾN PHÁP
Hiến pháp mới: Cơ hội và thách thức cải cách thể chế nhà nước  
 
 
TS. Vũ Công Giao
 
16
Hiến pháp 2013 và sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức chính quyền địa phương
 
TS. Nguyễn Hoàng Thanh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
25
Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất các giải pháp
 
TS. Phan Trung Hiền –
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
 
32
Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự phải xuất phát từ thực tiễn và xác định nội hàm quyền tư pháp của Tòa án
 
ThS. Đinh Duy Bằng
 
CHÍNH SÁCH
36
Thuế bảo vệ môi trường - hình thức thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” trong pháp luật môi trường 
 
ThS. Võ Trung Tín –
ThS. Nguyễn Lâm Trâm Anh
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
47
Xác định chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 
 
ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Bảo đảm độc lập tư pháp trong nhà nước pháp quyền - kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân  
 
ThS. Nguyễn Thị Hồng