Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 16(272)/Kỳ 2, tháng 8/2014