Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(269)/Kỳ 1, tháng 7/2014

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong nhìn từ góc độ tài phán hiến pháp và quyền con người
 
ThS. Trần Kiên
 
10
Cơ chế thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo quy định của pháp luật 
 
Nguyễn Phước Thọ
 
18
Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia
 
PGS, TS. Vũ Hồng Anh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
21
Dự án sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005:
bình luận những vấn đề pháp lý chủ yếu
 
PGS, TS. Ngô Huy Cương
 
30
Quy định về tổng hợp hình phạt và thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự
 
ThS. Nguyễn Thị Hương
 
CHÍNH SÁCH
38
Vấn đề nợ công của Việt Nam hiện nay
 
TS. Nguyễn Đức Kiên
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
50
Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính 
 
ThS. Mai Văn Duẩn –
ThS. Lê Minh Tùng
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
57
Những nguyên tắc cơ bản của các bộ luật dân sự trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
 
ThS. Lê Nguyễn Gia Thiện –
Lê Nguyễn Gia Phúc