Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(269)/Kỳ 1, tháng 7/2014