Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(185)/Kỳ 2, tháng 12/2010

 

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
  1.  
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp phấn đấu trở thành một trong những tạp chí hàng đầu ở Việt nam
 
TS. Uông Chu Lưu
 
  1.  
KỶ NIỆM 65 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
 Chức năng đại diện của Quốc hội: Một số vấn đề về khái niệm
 
ThS. Hoàng Minh Hiếu
 
  1.  
Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 
Vũ Quốc Hùng
 
  1.  
Cơ chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
ThS. Tào Thị Quyên
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
  1.  
Hiệu lực của chấp nhận giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự 2005 - nhìn từ góc độ luật so sánh
 
TS. Ngô Huy Cương
 
  1.  
Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự
 
ThS. Nguyễn Văn Phái
 
CHÍNH SÁCH
  1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội
 
ThS. Nguyễn Năng Nam
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
  1.  
Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định
 
ThS. Trương Trọng Hiểu
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
  1.  
Đảng phái chính trị và Quốc hội Mỹ
 
ThS. Nguyễn Quốc Văn
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
  1.  
Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011