Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 24(185)/Kỳ 2, tháng 12/2010