Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(182)/Kỳ 1, tháng 11/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Nội hàm và thể hiện nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
PGS,TS. Vũ Thư
 
8
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và việc thực hiện quyền lực nhà nước 
 
PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan
 
15
Ý nghĩa cuộc cách mạng Tháng Mười Nga với việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
 
TS. Nguyễn Huy Hiệu
 
 
19
Vị trí, vai trò của hiến pháp và các đạo luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Tư Long
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Thẩm quyền giải quyết và điều kiện khởi kiện vụ án hành chính
 
Phạm Thái Quý
 
 
30
Luật tốt, dân không ngại đến Toà
 
 
Trương Thanh Đức
 
 
37
Đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính hiện nay ở Việt Nam
 
ThS. Nguyễn Văn Tuấn
 
 
CHÍNH SÁCH
42
Xã hội hóa và chất lượng cung ứng dịch vụ công
 
Đinh Mai Lan
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Hậu quả của việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật
 
TS. Trịnh Tiến Việt
 
51
Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 
ThS. Lê Thị Thảo
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
55
Kinh nghiệm từ mô hình và thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của một số nước trên thế giới
 
TS. Phạm Hồng Quang