Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21(182)/Kỳ 1, tháng 11/2010