Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14(175)/Kỳ 2, tháng 07/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ chính trị
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
14
Sửa đổi quy trình sửa đổi Hiến pháp
 
Bùi Ngọc Sơn
 
22
Hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
ThS. Nguyễn Mai Thoa
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
26
Xây dựng lại chế định chiếm hữu bằng chất liệu khoa học phù hợp
 
TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
33
Những chướng ngại vật trên hành lang pháp lý về giao dịch bảo đảm
 
Dương Thanh Minh
 
CHÍNH SÁCH
43
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ mới
 
ThS. Nguyễn Quốc Sửu
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
50
Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
 
TS. Trần Đình Thắng
 
54
Pháp luật về kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới góc độ hoạt động đầu tư nước ngoài
 
ThS. Nguyễn Ngọc Minh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
59
Bài học kinh nghiệm từ quá trình cải cách hành chính tại Trung Quốc
 
TS. Nguyễn Văn Cường