Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(174)/Kỳ 1, tháng 07/2010

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Việc tổ chức thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 
TS. Nguyễn Sĩ Dũng – ThS. Hoàng Minh Hiếu
 
14
Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam
 
ThS. Bành Quốc Tuấn
 
21
Mối quan hệ giữa việc thực hiện sáng kiến lập pháp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
 
ThS. Nguyễn Tư Long
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Quy định nguyên tắc suy đoán không phạm tội để bảo vệ quyền con người của người bị buộc tội
 
TS. Nguyễn Quang Hiền
 
37
Phân định giữa khiếu nại và tố cáo và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo
 
Đinh Văn Minh
 
CHÍNH SÁCH
45
Một số điều kiện bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam
 
Nguyễn Thanh Bình
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Sự trở lại đáng lo ngại của một học thuyết lỗi thời
 
TS. Nguyễn Quốc Vinh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
56
“Quy về 0” (zeroing) trong tính toán biên độ phá giá đối với các vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ
 
ThS. Vũ Thị Phương Lan
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
60
Nghị quyết số 48/2010/QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII