Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13(174)/Kỳ 1, tháng 07/2010