Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (325)/Kỳ 1, tháng 11/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Những vấn đề lý luận về đại biểu Quốc hội
 
 
TS. Nguyễn Đình Quyền
 
14
Những vấn đề đặt ra trong thực hiện pháp luật điều ước quốc tế 
 
PGS, TS. Hoàng Văn Tú –
 PGS, TS. Trương Hồ Hải
 
22
Tiêu chí đánh giá chính sách trong xây dựng pháp luật
 
TS. Đỗ Kim Tiên
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Góp ý Dự thảo Luật về Hội
Về vấn đề tài sản của hội
 
PGS, TS. Nguyễn Ngọc Điện
 
34
Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện
Dự thảo Luật về Hội
 
Nguyên Thành
 
38
Luật về Hội cần thể hiện rõ nét hơn tư duy đổi mới quản lý nhà nước về hội
 
ThS. Cao Vũ Minh
 
CHÍNH SÁCH
45
Sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động sáp nhập các tổ chức tín dụng hiện nay
 
TS. Viên Thế Giang
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
51
Vai trò của thị phần trong việc xác định vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp
 
TS. Đào Ngọc Báu – Vũ Văn Tấn
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Quyền lập hội trong luật quốc tế và pháp luật một số nước 
 
TS. Ngô Hữu Phước