Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 (325)/Kỳ 1, tháng 11/2016