Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

19/01/2022

 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:189/QĐ-VNCLP
  
 
         Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Biên tập và ban hành Quy chế Tổ chức
và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
 
 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
 
Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/UBTVQH15 ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;
Xét tờ trình số 29/TTr-TCNCLP ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tạp chí Nghiên cứu lập pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, gồm các thành viên có tên dưới đây:
1. TS. Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ tịch Hội đồng Biên tập;
2. GS. TSKH. Đào Trí Úc, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên;
3. GS. TS. Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Ủy viên;
4. TS. Hoàng Xuân Hòa, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội: Ủy viên;
5. TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ủy viên;
6. TS. Lương Minh Tuân, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Ủy viên Thư ký;
7. PGS. TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên;
8. PGS. TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Ủy viên;
9. PGS. TS. Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: Ủy viên;
10. PGS. TS. Vũ Công Giao, Trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên;
11. PGS. TS. Ngô Huy Cương, Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên;
12. PGS. TS. Vũ Hồng Anh, Phụ trách Phòng Biên tập, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Ủy viên.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp”.
Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Biên tập và Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này thay thế Quyết định số 45/QĐ-VNCLP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tạp chí NCLP;
- Lưu: VT, VP Viện.
Số ePAS:
VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Hiển
 
 

 

  
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
(Ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-VNCLP  ngày 30 tháng 11 năm 2021
 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp)
 
Điều 1.
1. Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là tổ chức tư vấn khoa học và định hướng hoạt động, phản biện khoa học về nội dung, hình thức của các ấn phẩm của Tạp chí.
2. Hội đồng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp gồm một số nhà khoa học có thực tiễn và có uy tín trong các lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Hội đồng trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan, cá nhân có liên quan và đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí.
Việc thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập được tiến hành trên cơ sở đề nghị của ½ tổng số thành viên Hội đồng Biên tập hoặc Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
      3. Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp là ủy viên thường trực, Thư ký Hội đồng Biên tập.
Điều 2.
1. Hội đồng Biên tập cho ý kiến về định hướng, kế hoạch, hoạt động nghiên cứu và sinh hoạt chuyên đề theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí; tổ chức phản biện khoa học và tham gia biên tập bài viết theo đề nghị của Ban biên tập, bảo đảm nội dung của Tạp chí mang tính khoa học, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
2. Hội đồng Biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Biên tập triệu tập và chủ trì việc họp Hội đồng Biên tập theo đề nghị của ít nhất ba thành viên Hội đồng trở lên hoặc Ủy viên thường trực – Thư ký Hội đồng.
3. Thành viên Hội đồng Biên tập tham gia các sinh hoạt chuyên môn của Tạp chí thì được hưởng thù lao theo quy định.
Điều 3. Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng Biên tập hoàn thành nhiệm vụ./.
 

Thống kê truy cập

33081336

Tổng truy cập