Dự kiến chương trình Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

02/05/2020

 

Tổng Thư ký ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3568/TTKQH-TH thông báo quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiến hành Phiên họp thứ 45. Theo đó, phiên họp thứ 45 sẽ diễn ra trong 03 ngày 07, 08 và 15/5/2020.
 
Phiên họp thứ 44 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại Phiên họp thứ 45, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến 08 nội dung, cụ thể:
1. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020;
2. Cho ý kiến về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;
3. Cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;
4. Chó ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội;
5. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV;
6. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo các tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV;
7. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội;
8. Dự phòng để cho ý kiến các nội dung: Chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số đoạn tuyến Bắc – Nam phía Đông (nếu kịp chuẩn bị) và một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (nếu có).
Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 45 đạt được hiệu quả mục tiêu nội dung chương trình dự kiến, Uỷ ban Thường Quốc hội vụ yêu cầu:
1. Đề nghị Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
2. Giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm của mình;
3. Để đảm bảo chất lượng thẩm tra và hiệu quả phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trình cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung và sớm gửi hồ sơ tài liệu để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị các nội dung của phiên họp để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.
Tài liệu phục vụ phiên họp gửi về Văn phòng Quốc hội trước ngày 04/5/2020./.
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội