Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (321)/Kỳ 1, tháng 9/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội
 
TS. Trần Tuyết Mai
 
10
Hoạt động xây dựng pháp luật của Chính phủ với việc bảo đảm quyền con người 
 
ThS. Lê Thị Minh Thư
 
18
Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với chính quyền cấp xã 
 
ThS. Bùi Thị Nguyệt Thu
 
23
Công ước Hague 2005 về thoả thuận lựa chọn toà án và khả năng gia nhập của Việt Nam
 
Phan Hoài Nam
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
33
Thúc đẩy không gian xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế về quyền con người
 
TS. Nguyễn Linh Giang – ThS. Ngô Thị Thu Hà
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
40
Các loại hàng hóa được phép giao dịch trên thị trường vàng: bản chất pháp lý và các yêu cầu pháp luật
 
TS. Trần Vũ Hải – ThS. Đào Ánh Tuyết
 
46
Thực trạng tồn đọng án dân sự và các kiến nghị giải quyết
 
TS. Nguyễn Minh Tuấn – Phạm Thị Đào
 
52
Xác định vị trí việc làm - giải pháp mấu chốt để tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế
 
ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
60
Vài nét về giải thích hiến pháp ở Hoa Kỳ
 
TS. Nguyễn Văn Cương