Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (321)/Kỳ 1, tháng 9/2016