Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (318)/Kỳ 2, tháng 7/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Thực trạng và nhu cầu giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh ở Việt Nam
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
8
Phạm vi điều chỉnh của nghị quyết do Quốc hội ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 
Nguyễn Thị Thủy
 
12
Lịch sử và ý nghĩa của việc sử dụng chiếc búa như là công cụ hỗ trợ điều hành các cuộc họp và các phiên họp nghị viện
 
PGS, TS. Vũ Công Giao -
ThS. Nguyễn Anh Đức - Vũ Văn Huân
 
19
Tư tưởng liêm chính tư pháp trong Bộ Quốc triều khám tụng Điều lệ Triều Lê
 
TS. Phạm Thị Duyên Thảo
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006
 
TS. Phạm Chí Trung
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
37
Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước
 
TS. Đặng Văn Hải – ThS. Đặng Minh Hiền
 
44
Năng lực tổ chức thi hành pháp luật của chính quyền qua việc thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP: một số bình luận và kiến nghị
 
ThS. Nguyễn Ngọc Toán
 
51
Những bất cập trong các quy định về biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các kiến nghị hoàn thiện
 
ThS. Cao Vũ Minh – Nguyễn Nhật Khanh
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
58
Trình tự, thủ tục tố tụng về lao động theo pháp luật Cộng hòa Pháp và những đề xuất cho pháp luật Việt Nam
 
TS. Đoàn Thị Phương Diệp