Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14 (318)/Kỳ 2, tháng 7/2016