Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (317)/Kỳ 1, tháng 7/2016

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
3
Cụ thể hóa các quy định mới về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013
 
PGS, TS. Tường Duy Kiên
 
10
Vai trò của Bộ luật Dân sự năm 2015 trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 
PGS, TS. Dương Đăng Huệ
 
18
Mua sắm chính phủ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đề xuất giải pháp triển khai cam kết của Việt Nam
 
Nguyễn Đăng Trương
 
25
Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng gia nhập
 
ThS. Ngô Văn Hiệp
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
29
Chính sách xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý và các đề xuất sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý
 
TS. Trần Huy Liệu -
ThS. Nguyễn Việt Khoa
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
39
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em: nhìn từ thực tiễn huyện Đắk Mil
 
Lữ Thị Hằng
 
44
Tội dâm ô với trẻ em: một số thực trạng và giải pháp pháp lý
 
ThS. Phạm Quang Huy
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
52
Các nội dung về bảo mật trong hòa giải thương mại ngoài tòa án theo Luật mẫu UNCITRAL và Luật Hòa giải thống nhất của Hoa Kỳ
 
Th.S Hoàng Minh Khôi –
Hoàng Bảo Ngọc