Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (317)/Kỳ 1, tháng 7/2016