Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(275)/Kỳ 1, tháng 10/2014

 

      3
Lời giới thiệu
 
PGS,TS Đinh Xuân Thảo
      4
Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013 và Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 
PGS,TS. Hoàng Thế Liên
9
Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
 
GS,TS. Nguyễn Đăng Dung
17
Tư cách pháp nhân công như là tiêu chí phân loại chính quyền địa phương
 
PGS,TS. Nguyễn Ngọc Điện
23
Phân cấp ngân sách trong bối cảnh cải cách
mô hình tổ chức chính quyền địa phương
 
 
Trương Bá Tuấn
28
Bảo đảm sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền địa phương trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 
PGS,TS. Bùi Xuân Đức
32
Một số vấn đề về Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 
TS. Hoàng Thị Ngân
37
Tổ chức chính quyền địa phương đô thị, nông thôn theo Hiến pháp năm 2013
 
TS. Thái Thị Tuyết Dung
44
Công khai, minh bạch và giải trình: Vai trò của chính quyền địa phương?
 
 
 
Jairo Acuña-Alfaro
Đỗ Thanh Huyền
48
Về một số nội dung trong Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 
 
TS. Nguyên Thành
54
Những bất hợp lý trong tổ chức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các kiến nghị đổi mới
 
ThS. Phan Trung Tú
61
Chính quyền địa phương tự quản trong pháp luật một số quốc gia 
 
PGS,TS. Nguyễn Hoàng Anh