Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19(275)/Kỳ 1, tháng 10/2014