Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(178)/Kỳ 1, tháng 09/2010

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia
 
GS. TS Đào Trí Úc
 
14
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
 
TS. Phương Minh Hòa
 
18
Mục đích và nguyên tắc thực hiện đặc xá
 
TS. Phạm Ngọc Kỳ
 
23
Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
 
 
ThS. Phan Quang Vinh
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
28
Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam
 
TS. Ngô Huy Cương
 
35
Vai trò của Viện kiểm sát trong vụ án hành chính và vấn đề độc lập xét xử
 
TS. Nguyễn Hoàng Anh
 
CHÍNH SÁCH
40
Xây dựng thị trường xăng dầu cạnh tranh: Những bất cập và giải pháp
 
ThS. Trịnh Anh Tuấn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
45
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Đăk Lăk
 
ThS. Đỗ Văn Dương
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
50
Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến phân cấp, phân quyền tại Cộng hòa liên bang Đức
 
 
ThS. Võ Trí Hảo
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
59
Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
PV