Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17(178)/Kỳ 1, tháng 09/2010