Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(176)/Kỳ 1, tháng 08/2010

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
5
Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 48 của Bộ chính trị (Kỳ 2)
 
GS, TS. Trần Ngọc Đường
 
13
Hoạt động chất vấn từ góc nhìn của cử tri
 
PGS, TS. Phạm Duy Nghĩa
 
17
Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên
 
ThS. Trần Văn Quý
 
BÀN VỀ DỰ ÁN LUẬT
23
Lãi xuất trần cho vay: kinh nghiệm nước ngoài và hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự
 
TS. Đỗ Văn Đại
 
34
Sửa đổi Điều 769 Bộ luật Dân sự năm 2005
 
TS. Nguyễn Minh Hằng
 
CHÍNH SÁCH
39
Văn hóa hành chính trong cải cách hành chính hiện nay
 
TS. Vũ Anh Tuấn
 
THỰC TIỄN PHÁP LUẬT
42
Tư duy phát triển và vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam
 
 
Lê Thành Vinh
 
48
Bất cập trong áp dụng các quy định về Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
 
Nguyễn Kim Chi
 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
53
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận của Hoa Kỳ
 
ThS. Lê Thu Hà
 
THÔNG TIN LẬP PHÁP
60
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 
Khánh Vân