Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(176)/Kỳ 1, tháng 08/2010