Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 18 (322)/Kỳ 2, tháng 9/2016