Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (2001)/Hàng tháng, tháng 12/2001