Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 10 (2001)/Hàng tháng, tháng 11/2001