Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 22 (374)/Kỳ 2, tháng 11/2018