Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 8 (2001)/Hàng tháng, tháng 9/2001