Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 7 (2001)/Tháng 8/2001