Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 6 (2001)/Tháng 7/2001