Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 4 (2001)/Hàng tháng, tháng 5/2001