Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 19 (371)/Kỳ 1, tháng 10/2018